1267WNUK - SHOKK---Bobby-Cararro
1035WNUK_SHOKK_ranaissance